Logo
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodejní portál  hracky4you.cz (Jewelry-fashion4you.cz) je provozován společností  :

OMNI CORP s.r.o.

IČ: 08996067 

DIČ: CZ08996067 

Společnost je plátcem DPH

Adresa pro zasílání reklamací:

ILONA ŘÍHOVÁ

(reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

( veškeré reklamace je nutné zasílat na tuto korespondenční adresu)

Korespondenční adresa: 

ILONA ŘÍHOVÁ

(administrativní oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

( veškerou korespondenci je nutné zasílat na tuto korespondenční adresu)

 

Adresa sídla společnosti:

OMNI CORP s.r.o.

Zenklova 24/54 

Praha 8 -Libeň , 18000


e-mail: jewelry-fashion4you@seznam.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím OMNI CORP s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese   www.jewelry-fashion4you.cz    (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet    nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „  OBJEDNAT   “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím OMNI CORP s.r.o.  a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


Dobírkou při převzetí zboží

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby  na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

 

4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kontaktujete prodávajícího na emailovou adresu uvedenou v kontaktech. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat  spolu se zbožím v zásilce, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího   .

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet vedený v ČR určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen prodávajícímu v co nejkratší době navrátit zboží zpět a prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí . 

O odstoupení od kupní smlouvy může kupující prodávajícího informovat na emailovou adresu jewelry-fashion4you@seznam.cz  nebo odstoupení od kupní smlouvy může zaslat  společně se zbožím které chce vrátit  na korespondenční adresu společnosti :

ILONA ŘÍHOVÁ

(reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

!!!!!  ZÁSILKY VŽDY MUSÍ BÝT ZASLÁNY NA TUTO KORESPONDENČNÍ ADRESU  A NE NA ADRESU SÍDLA SPOLEČNOSTI  !!

Formulář pro odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde :  

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - formulář ke stažení

(vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář si vytiskněte,vyplňte, podepište, přiložte kopii dokladu o koupi, fakturu či jiný doklad nebo koupi prokažte jiným způsobem a vložte jej do zásilky se zbožím a zašlete  na korespondenční adresu prodávajícího:

 

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě bude prodávajícího kupující o této skutečnosti informovat na emailovou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do doby než dojde k převzetí zboží kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a doporučujeme toto neprodleně oznámit prodávajícímu, aby byl informován z jakého důvodu nedošlo k převzetí zásilky.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Nevyzvednuté zásilky s objednaným zbožím.

Každá objednávka je závazná  dle našich obchodních podmínek.
Zákazník je vždy informován o odeslání zboží na email uvedený v objednávce. 
V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou).
Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle nejpozději do 7 dnů od jejího odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotliví dopravci na svých webových stránkách.
 
 Nevyzvednutá zásilka bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu 
, který si objednal zboží a následně nevyzvedl expedovanou zásilku na dobírku,již do budoucna nebudou akceptovány žádné další objednávky a budou kupujícímu účtovány náklady na poštovné , balné , náklady spojené s vyskladněním a znovu naskladněním zboží a náklady s administrativními činnostmi spojenými s vrácenou zásilkou.  Celková výše těchto nákladů činí  300,- .
 
Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem a odstupujete od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná.Mnoho zákazníků si myslí, že nepřevzetím balíku využívají své spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží. Nevyzvednutí balíku je proto ze  strany zákazníka jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“. 
 
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito dodacími podmínkami.Odesláním závazné objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a uhrazením nákladů v případě nevyzvednuté zásilky ve výši 300,-.Zákazník je povinen po vyzvání prodávajícím uhradit tuto částku na bankovní účet prodejce.  Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou podstoupeny předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.
 
 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  upravuje reklamační řád prodávajícího  viz bod č.10. (REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD) těchto obchodních podmínek.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Pro uplatnění reklamace je povinen prodávajícímu v co nejkratší době navrátit zboží zpět a prodávající není povinen vyměnit zboží, nebo vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí .  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese jewelry-fashion4you@seznam.cz


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 

            § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické

      adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu 

       kupujícího.

 

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost OMNI CORP s.r.o. ,IČ: 08996067 ,DIČ: CZ08996067 ,Zenklova 24/54 , Praha 8 -Libeň , 18000 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

                jméno, příjmení

                e-mailovou adresu

                telefonní číslo

                adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo uvedené v objednávce mohou být zasílány informace o stavu objednávky a doručení.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno OMNI CORP s.r.o.  tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

Přepravní společnosti  

účetní firma

právní zástupce (advokátní kancelář)

Správce lze kontaktovat na:

emailové adrese:

jewelry-fashion4you@seznam.cz .

nebo písemně na korespondeční adresu:

ILONA ŘÍHOVÁ

(administrativní oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Za podmínek stanovených v GDPR máte

-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

-právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

-právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

-právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce .

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

Udělujete tímto souhlas společnosti OMNI CORP s.r.o. ,IČ: 08996067, DIČ: CZ08996067 , Zenklova 24/54 , Praha 8 -Libeň , 18000  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno a příjmení

emailovou adresu

telefonní číslo

fakturační adresu

dodací adresu

historii objednávek

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

-zřízení a administrace uživatelského účtu

-nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

 

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

-zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu

-nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

Přepravní společnosti 

účetní firma

právní zástupce (akvokátní kancelář)

-Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

 

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět,  a to zasláním dopisu,nebo emailu s žádostí o odstranění.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo uvedené v objednávce mohou být zasílány informace o stavu objednávky a doručení.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky  užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

  • Základní funkčnosti webových stránek.

 

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů

-požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

-vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

-u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

-nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

-požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

-v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

-Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

-Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

-Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

10. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Je s vaším zbožím něco špatně? Zachovejte chladnou hlavu. Uvést věci do pořádku  bereme jako  pravidlo slušného podnikání.

Při výběru našeho zboží do eshopu se snažíme reklamacím předcházet. Je ale zákonité, že se ani nejlepší výrobci nebo osvědčený dopravce občasné chybě nevyhnou. Pojďme si projít všechny situace, abychom se  dobrali oboustranné spokojenosti v co nejkratším čase.

Přečtěte si postup a podmínky reklamace, abyste si ušetřili čas, nervy nebo nepříjemná překvapení. Pokud si s něčím nevíte rady , kontaktujete nás na  email   jewelry-fashion4you@seznam.cz, ochotně Vám poradíme.

 

Postup reklamace:

1. Napište nám na jewelry-fashion4you@seznam.cz

2. Sdělíme vám postup reklamace a zašleme vám na email reklamační protokol, který doporučujeme vytisknout, vyplnit a podepsat.

3. reklamační protokol můžete stáhnout i zde : REKLAMAČNÍ PROTOKOL - formulář ke stažení

4. Pokud zboží zasíláte k nám, zabalte ho tak, aby cestou zpět nemohlo utrpět další škody. Těžko bychom potom posuzovali, co je a co není předmětem reklamace.

5. Po přijetí reklamace Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Adresa pro zasílání reklamací:

ILONA ŘÍHOVÁ

(reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

( veškerou korespondenci je nutné zasílat pouze na tuto korespondenčí adresu)

 • Reklamované zboží doporučujeme zaslat pokud je to možné včetně veškerého příslušenství a dokumentace, a je vhodné nás před odesláním kontaktovat na email jewelry-fashion4you@seznam.cz 
 • Samotný originální obal zboží není dostatečné balení pro přepravu!  Nedostatečně zabalenou zásilku nepřevezmeme.
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku,  či jinak s úhradou při převzetí, jinak nebude zásilka převzata.

K reklamovanému zboží  přiložte:

· Kopii dokladu o koupi, fakturu či jiný doklad nebo koupi prokažte jiným způsobem

· doporučujeme přiložit i reklamační protokol - kde uvedete popis závady

Kdy a jak bude reklamace vyřízena:

·Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. Za vyřízení reklamace je považováno odeslání zboží zpět zákazníkovi, rozhodnutí o vrácení peněz za zboží nebo oznámení o zamítnutí reklamace.

·Reklamace může být vyřízena opravou, výměnou nebo vrácením peněz za zboží dle rozhodnutí prodávajícího v závislosti na povaze závady a dalších aspektech. Pokud není reklamace uznána, přesto jako vstřícný krok v některých případech nabízíme zdarma zákazníkovi totožné zboží, jež bylo předmětem neuznané reklamace. U takto poskytnutého zboží nelze požadovat navrácení kupní ceny, jelikož se jedná o dar z naší strany .

· Při reklamaci doporučujeme vyplnit Reklamační protokol, aby bylo možné tyto protokoly uschovat, pro případ dalších reklamací a výpočet lhůt navyšující se záruky o dny, které bylo zboží u nás. Případně Reklamační protokol slouží také k evidenci počtu reklamací v případech vrácení peněz

Lhůty

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele (nepodnikatel) činí 24 měsíců.
 • Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. 

   Pod reklamace spadá i vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení zboží na našem e-shopu

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, jedná se o (14)kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet kalendářním dnem od  převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na korespondeční adresu:           
 •  ILONA ŘÍHOVÁ

  (reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922 

 • ( veškeré reklamace je nutné zasílat pouze na tuto korespondenční adresu)

 • Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.  
 • Zásilky zaslané na adresu sídla společnosti nebudou převzaty. Pro zasílání zásilek a korespondence slouží pouze korespondenční adresa!!!!
 • V případě odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě od zakoupení zboží  se kupní smlouva od počátku ruší. 
 • Zboží doporučujeme prodávajícímu vrátit nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.  
 • Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak , než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si můžeme připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům.
 • Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím  je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 •  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet vedený v ČR určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen prodávajícímu v co nejkratší době navrátit zboží zpět a prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí . 
 •  Je li se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi, faktura či jiný doklad nebo prokázán nákup jiným způsobem a formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy viz. obchodní podmínky výše.
 • Formulář na odstoupení od kupní smlouvy můžete stáhnout  zde : 
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - formulář ke stažení

Reklamace - poškození při přepravě

Co dělat pokud je obal, krabice nebo zboží poškozené: 

Při převzetí zásilky od přepravce mohou nastat dvě situace:

 • obal zásilky je vizuálně poškozený
 • obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

V případě, že zjistíte při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, měl by jste takovou zásilku buď rovnou odmítnout a doporučujeme nás o této skutečnosti informovat, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti (po převzetí, případně zaplacení), vyjmout z obalu a ověřit,vyzkoušet, zdali nedošlo k jeho poškození. O poškození svědčí sebemenší natržení obalu nebo promáčknutí přepravní krabice popřípadě odření obalu.Doporučujeme udělat kontrolu zboží okamžitě po převzetí zásilky.

Doporučujeme po převzetí zásilky převzaté zboží zkontrolovat. Pokud by byly zjištěny nějaké závady výrobku   poškození při přepravě  doporučujeme ihned zapsat tuto skutečnost přímo do přepravního listu řidiče hned u Vašeho podpisu a  kontaktovat prodejce na email   

Pakliže převezmete zásilku, jejíž obal nejeví žádné známky poškození a teprve až po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené,  kontaktujte nás  bez zbytečných průtahů . Doporučujeme, abyste si pořídili fotodokumentaci a kontaktovali nejdříve nás a potom přepravce s požadavkem o sepsání reklamačního protokolu. Pokud je to možné, doporučujeme ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace. 

Pořízení fotografií - co fotit:

 • foto etikety - číslo zásilky (najdete na krabici tam, kde je příjemce a odesílatel)
 • foto původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý – ideálně ze všech stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit atd
 • foto poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
 • foto balení uvnitř zásilky - uložení a výplně
 • foto poškozeného zboží (detaily + celé)

Zboží se považuje za dodané doručením .
Podepsáním přepravního listu přepravní služby (bez výhrad) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud zákazník zjistí, že zboží je poškozené po rozbalení doporučujeme neprodleně kontaktovat nás a poté dopravce a požádat o sepsání reklamačního protokolu. 
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace - vadný výrobek
 
V případě, že se jedná o skrytou vadu materiálu nebo výrobní defekt, lze v takovém případě zboží reklamovat. Reklamovat nelze zboží opotřebované běžným užitím nebo používání nesprávným způsobem! Pro zahájení reklamace nejprve kontaktujte prodávajícího na email                          jewelry-fashion4you@seznam.cz
 
 
 
Reklamace může být neuznána oprávněnou: 
 
1)zboží bylo poškozeno přírodními živly
2)zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou údržbou. Výrobky, které byly používány či vlastní vinou poničeny nepřiměřeným zacházením nelze vracet. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
3)Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená závada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka , či se vůbec o závadu nejedná, bude zboží  vráceno zpět .
 
 
.  
 Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající. Některé obrázky mohou být pouze ilustrativní, či se mírně může lišit barevné provedení. Pokud jde o originální balení výrobce nelze uplatnit na barvu reklamaci. 
 

V případě uznané reklamace máte nárok na úhradu nákladů na poštovné za zaslání zboží zpět k nám.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve  14 denní lhůtě od převzetí zásilky  – jelikož jde o Vaše svobodné rozhodnutí – nemáte nárok na náhradu poštovného za zaslání zboží zpět k nám.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a
Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb,
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

12.2.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

12.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost :  od 23.4.2020

 
Jsme e-shop pro celou rodinu a specializujeme se na prodej dětského zboží, hraček,dárkových předmětů,hodinek,nevšedních šperků , které nejsou v obchodech běžně k vidění a nemá je každý. Nabízíme stovky produktů za skvělé ceny .Naši nabídku budeme pro Vás i nadále rozšiřovat o poslední módní trendy a novinky.
Máte nějaký dotaz? Zeptejte se  e-mailem- jewelry-fashion4you@seznam.cz. Rádi Vám odpovíme. 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz